Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime
të të drejtave dhe lirive hemelore të individit

 

 

Nuk ka informacion