National Legislation

 

Ligji Nr.110/2016 “ Për falimentimin”

VKM Nr. 543, date 19.09.2018, “Për miratimin e Kodit të Etikës për administratorët e falimentimit”

VKM Nr. 733, datë 13.11.2019, “Për miratimin e standardeve kombëtare të administrimit të masës së falimentimit”

VKM Nr. 705, datë 9.9.2020, “Për kriteret e caktimit të shpërblimit të administratorit të përkohshëm të falimentimit, rregullat për shpërblimin e administratorit të falimentimit si dhe kriteret dhe përllogaritja e shpërblimit të kujdestarit”

VKM Nr. 65, datë 03.02.2021, Për miratimin e rregullores “Për marrëveshjet jashtëgjyqësore të riorganizimit të përshpejtuar”

VKM Nr. 542, datë 19.9.2018, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Falimentimit”

URDHËR Nr. 375/1, datë 5.9.2012, “Për krijimin e regjistrit të administratorëve të certifikuar të falimentit”

URDHËR Nr. 89, date 05.03.2012, “Për formen, permbajtjen dhe rregullat e pajisjes e administrimit të vulave të aministratoreve të falimentit”

URDHËR Nr. 4217/1, datë 25.06.2012, Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme të organizimit dhe funksionimit te brendshëm të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentit”

VKM Nr. 294, datë 17.5.2023 “Për përcaktimin e kritereve dhe rregullave, për paraqitjen e kërkesave, për të vepruar si administrator në procedurat e falimentimit, si dhe procedurën për dhënien e heqjen e licencës”

Urdhër Nr. 53, datë 4.2.2021 “Për miratimin e formës dhe të përmbajtjes së deklaratës së ekspertit për marrjen dijeni për përgjegjësinë penale ne rast ekspertimi të rremë”.

Law No. 110/2016 “ON BANKRUPTCY”

Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Agjencinë Kombëtare të Falimentimit

Rregullorja e mbikeqyrjes dhe kontrollit te AF 2014