IFC

Marreveshja I me IFC

Në prill 2014 është bërë nënshkrimi i Marrëveshjes “Mbi zgjidhjen e borxhit në Shqipëri”, mes Ministrisë së Drejtësisë dhe IFC-së (Koorporata Ndërkombëtare Financiare). Agjencia ka qenë pjesë e projektit të Bankës Botërore “Për zgjidhjen e borxhit dhe daljen e biznesit në Shqipëri”. Gjatë këtij projekti IFC ka asistuar me shërbimet e konsulencës për hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore lidhur me procedurat e falimentimit dhe organizimit dhe funksionimit të Agjencisë, trajnimet e stafit të Agjencisë si dhe aktorëve që kanë një rol konkret në procedurat e falimentimit si gjyqtarë, avokatë, administratorë falimentimi.