Ndihma shoqerore/subvencione te dhena nga AKF

Agjencia Kombëtare e Falimentimit nuk ofron ndihma shoqërore/subvencione.