Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore,
politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AKF