Raporte

Në kuadër të përditësimit të informacionit mbi hartimin e kontributit të dytë të progres Raportit të Shqipërisë, mbi kapitullin 20 “Ndermarrjet dhe politikat industriale”, me poshte gjendet informacioni i përditësuar mbi të dhënat statistikore për falimentimin të konfirmuara për vitin 2021 (sipas raportimit te marsit 2022) dhe është shtuar kontributi statistikor për tremujorin e parë të vitit 2022.)

Table: Applications brought before court for declaring bankruptcy (January – December 2021)

District Court Pending New requests Returned for trial SUMMARY
Tirana 19 10 0 29
Durres 1 1 0 2
Fieri 2 0 0 2
Lezha 1 0 0 1
Korça 2 0 0 2
Shkodra 2 1 1 4
Vlora 1 2 0 3
TOTAL 28 14 1 43

Source: -National Bankruptcy Agency

Table: Outcome of the cases for completed cases in January – December 2021

Accepted Refused Ceased Completed Uncompleted
4 1 2 6 32

Source:  National Bankruptcy Agency

 

Table: Period of completing the examination of cases for completed cases in January – December 2021

0 – 2 months 2 – 6 months Over 6 months
2 1 3

Source: National Bankruptcy Agency

Table: Applications brought before court for declaring bankruptcy (January – March 2022)

District Court Pending New requests Returned for trial SUMMARY
Tirana 19 8 0 27
Lushnje 0 1 0 1
Dibër 1 0 0 1

Source: -National Bankruptcy Agency

Table: Outcome of the cases for completed cases in January – March 2022  

Accepted Refused Ceased Completed Uncompleted
2 0 4 6 22

Source:  National Bankruptcy Agency

Table: Period of completing the examination of cases for completed cases in January – March 2022

0 – 2 months 2 – 6 months Over 6 months
1 1 4

Source: National Bankruptcy Agency