Rreth autoritetit

Agjencia Kombëtare e Falimentimit është krijuar me VKM nr. 852, datë 21.10.2010, “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Falimentimit”, dhe është në varësi të Ministrisë së Drejtësisë. Agjencia ka si mision sigurimin dhe përdorimin e mjeteve efikase për të ruajtur ligjshmërinë e procedurave të falimentimit, duke mbikëqyrur aktivitetin e administratorëve të falimentimit.